Bezpečnost ve společnosti Cosentino

Ve skupině Cosentino vynakládáme maximální úsilí na to, abychom svou činnost vykonávali v rámci komplexních norem ochrany zdraví a bezpečnosti práce. Zároveň neustále prosazujeme stejná kritéria pohody a zdravého životního prostředí mezi našimi zákazníky, dodavateli a partnery. Chceme jít příkladem, pokud jde o prevenci rizik a ochranu zdraví při práci.

Bezpečný prostor Cosentino

Společnost Cosentino vytvořila pracovní prostor pro bezpečnost a ochranu zdraví („Prostor BOZP“), který slouží jako komunikační nástroj pro záležitosti BOZP mezi osobami, které zacházejí s produkty Cosentino®, vyrábí je nebo instalují. Tento prostor BOZP slouží také jako zdroj nástrojů bezpečnosti práce ve všech jazycích a lze jej využít pro centralizovanou konzultaci nejaktuálnějších informací týkajících se pracovních rizik souvisejících s výrobky Cosentino®.

Informace, které naleznete v tomto prostoru BOZP, se týkají pracovních rizik, která mohou vzniknout při manipulaci s výrobky Cosentino® a jejich zpracovávání a opatření, která je třeba přijmout, aby se těmto rizikům předešlo. Tato stránka rovněž obsahuje bezpečnostní listy, bezpečnostní štítky pro desky, příručky osvědčených postupů, informace o ochraně zdraví a bezpečnosti týkající se krystalického oxidu křemičitého a další informace související s oblastí BOZP.

More Information
Číslo obrázku 21 aktuální sekce Bezpečnost ve společnosti Cosentino Cosentino Česká Republika

Pro dosažení tohoto cíle pracujeme dvěma směry:

 1. Průběžné, vysoce kvalitní školení týkající se všech pracovních rizik a odpovídajících preventivních opatření v celém hodnotovém řetězci: kameníci, architekti, návrháři, instituce, dodavatelé a pracovníci.
 2. Podpora kultury prevence, která by se měla šířit napříč skupinou podporována duchem integrace

Bezpečnost práce

V rámci našeho cíle snížíme celkový počet nehod o jeden bod.

Číslo obrázku 22 aktuální sekce Bezpečnost ve společnosti Cosentino Cosentino Česká Republika

1 200 hodin

Školení dodavatelů.

Číslo obrázku 23 aktuální sekce Bezpečnost ve společnosti Cosentino Cosentino Česká Republika

4.000.000 €

Celková investice

Číslo obrázku 24 aktuální sekce Bezpečnost ve společnosti Cosentino Cosentino Česká Republika

505 135 hodin

Školení zaměstnanců

Číslo obrázku 25 aktuální sekce Bezpečnost ve společnosti Cosentino Cosentino Česká Republika

200 společností

Vyškolených zákazníků a distributorů

Číslo obrázku 26 aktuální sekce Bezpečnost ve společnosti Cosentino Cosentino Česká Republika

Zásady ochrany zdraví a bezpečnosti

Oddělení nákupu má na starosti propagaci našich hodnot a firemních zásad mezi našimi partnery a spolupracovníky.

Odpovídá také za stejně důležitou úlohu prosazování kultury prevence a bezpečnosti na prvním místě a za zajištění toho, aby naši dodavatelé důsledně dodržovali všechna právní ustanovení týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti.

Číslo obrázku 27 aktuální sekce Bezpečnost ve společnosti Cosentino Cosentino Česká Republika

V uplynulém hospodářském roce jsem zrealizovali následující iniciativy:

 • Uchovávání a aktualizace dokumentace umožňuje dodavatelům a zaměstnancům subdodavatelů přístup do zařízení skupiny Cosentino.
 • Audity průmyslových závodů skupiny Cosentino společností dodavatelé z chemického průmyslu
 • Školení pro nové zaměstnance o manipulaci s chemickými surovinami materiály, které dodávají dodavatelé z chemického průmyslu
 • 1 200 hodin školení o bezpečnosti a ochraně zdraví pro dodavatele.
 • Návštěvy dodavatelských zařízení s cílem získat lepší postupy a zavést je do našich vlastních průmyslových procesů.
 • Smluvní zapojení externí společnosti pro praní pracovních stejnokrojů. Zabránění úniku potenciálně toxických částic z pracovního prostředí, kde poskytujeme nezbytné osobní ochranné prostředky, představuje životně důležitý proces.

Základní pravidla

Jedná se o klíčový nástroj, který společnost Cosentino zavedla s cílem zamezit nehodám na pracovišti. Tento nástroj je založen na analýze nehod v uplynulých letech a zaměřuje se na rozvoj řady klíčových způsobů chování, které musí zaměstnanci společnosti Cosentino striktně dodržovat, konkrétně:

 • Zásahy do pracovních týmů.
 • Používání osobních ochranných prostředků (OOP).
 • Manipulace s deskami a jejich skladování.
 • Řízení vysokozdvižných vozíků a interakce s pěšími pracovníky.
 • Hlášení a vyšetřování všech zranění a nehod.

Tato pravidla jsou sdělena všem zaměstnancům společnosti Cosentino a podléhají interním auditům stálé preventivní služby.