Select your location
Internacional - Inglés

כיצד נוכל לעזור לכם?

האם אתם זקוקים למידע או לדוגמיות של החומרים שלנו? האם אתם מעוניינים לקיים קשרים מסחריים עם Cosentino?בהתאם לתקנות הכלליות להגנה על הפרטיות (GDPR)‚ הרינו ליידע אותך שהמידע שלך יישמר בקובץ תחת האחריות של Cosentino, S.A (להלן Cosentino), על-מנת שנוכל לטפל בקריאת השירות שלך ולספק לה מענה. לפיכך, הסכמתך מהווה את הבסיס המשפטי שנותן תוקף לטיפול זה. המידע שלך יישמר לתקופה של חמש שנים. בנוסף, הרינו ליידע אותך כי המידע שלך יועבר לפי מידת הצורך לחברות בת של קבוצת Cosentino ‏(/http://forms.cosentino.com/cosentino-group-subsidiaries), על-מנת שנוכל לתחזק את הקשר עימך בצורה תקינה, או בעקבות בקשה מצידך למוצר או שירות מסוימים, מתוך עניין מוצדק ומטעמים תאגידיים. חלק מחברות הבת בקבוצת Cosentino עשויות להיות ממוקמות במדינה צד שלישי, אפילו אם החקיקה בה אינה מחייבת רמת בטיחות נאותה לפי שיקול הדעת של הסוכנות הספרדית להגנה על מידע אישי (Spanish Agency for Data Protection).

תוכל לממש את זכויותיך לגישה, תיקון, ביטול הסתרה, התנגדות, הגבלה וניוד, בפנייה בכתב לכתובת Cantoria (Almería)‎ 04860 - Km. 59, Ctra. Baza to Huércal - Overa‎, או לכתובת של הנציגות שלנו להגנה על מידע אישי gdpr@cosentino.com, בתוספת צילום של תעודת הזהות או מסמך שקול, וציון הזכות אותה מבקשים לממש. בנוסף, במידה וזכותך להגנה על מידע אישי הופרה, באפשרותך להגיש תלונה לסוכנות הספרדית להגנה על מידע אישי (www.agpd.es).