Select your location
Internacional - Inglés

תקנון פעילות Cosentino_on_the_rocks#

Cosentino on the Rocks

תקנון פעילות #Cosentino_on_the_rocks

1.                 הגדרות

1.1.             "עורכת הפעילות" –  קוסנטינו סנטר ישראל בע"מ, ח.פ. 515103406.

1.2.             "משתתף" – כל אדם מעל גיל 18, בעל פרופיל אישי פעיל באתר אינסטגרם ו/או פייסבוק, אשר פעל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זה.

1.3.             "הפעילות" – המשתתפים יתבקשו לפעול בשני שלבים: לצלם סרטון של פתיחת מארז Cosentino_on_the_rocks, ולשתף בפיד באינסטגרם ו/או בפיד בפייסבוק עם תיוג @cosentino_israel באינסטגרם ו-@CosentinoIsrael בפייסבוק עם "האש תאג" #Cosentino_on_the_rocks.

1.4.             “הזוכה" – הזוכה הינו המשתתף שהעלה את הפוסט העומד בכל שלבי הפעילות שבסעיף 1.3 ואשר זכה לסך הלייקים והשיתופים הגבוה ביותר, כאשר לייק = 1 נקודה, שיתוף = 5 נקודות.

1.5.             "תיוגים"- #Cosentino_on_the_rocks.

1.6.             "הפרס" – ארוחה פרטית לזוג בביתם, עם השף המוביל עומר מילר.

2.                 אופן ההשתתפות בפעילות

2.1.             הפעילות תיערך במהלך הימים 16.11.20 עד 30.11.20 כולל ("תקופת הפעילות"). עורכת הפעילות שומרת על זכותה לבטל את הפעילות ו/או להאריך את תקופת הפעילות, ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנושא.

2.2.             עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת ובלא צורך בהודעה על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר האינטרנט של עורכת הפעילות או בדף הפייסבוק של עורכת הפעילות ("אתר הפעילות"). האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.

2.3.             עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות להצגת מודעת הפעילות ברשתות החברתיות ובפרט בפרופיל האינסטגרם ו/או הפייסבוק של המשתתף ו/או לכל תקלה טכנית הקשורה בהפעלת אפליקציית אינסטגרם ו/או פייסבוק ו/או כל אתר אחר שישמש לניהול הפעילות, והיא אינה מתחייבת כי השירותים הניתנים באתרים כאמור, כולם או חלקם, יינתנו כסדרם בלא הפסקות וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה לא מורשית, קלקולים, נזקים, תקלות ו/או בכלל.

3.                 מדיניות פרטיות

3.1.             הפרטים שייאספו לגבי המשתתפים בפעילות, ישמשו אך ורק לצורך פעילות זו. בסיום הפעילות הנתונים אשר ייאספו בנוגע לנתונים יימחקו.

3.2.             עורכת הפעילות ו/או מפעילת אתר הפעילות לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים של המשתתפים ואת המידע שנאסף על פעילותם באתר הפעילות, אלא במקרים שלהלן:

3.2.1.                     ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותים לפעילות.

3.2.2.                     אם יתקבל בידי עורכת הפעילות ו/או מפעילת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתתפים או את המידע אודותיהם לצד שלישי.

3.2.3.                     בכל מקרה בו עורכת הפעילות או מפעילת האתר יסברו, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של משתתף.

3.3.             עורכת הפעילות מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לנתונים שייאספו במסגרת הפעילות, אין בהם ביטחון מוחלט. לכן, עורכת הפעילות לא מתחייבת שהשתתפות בפעילות תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע שייאסף במסגרתה.

4.                 כללים לתוכן

4.1.             משתתף אינו רשאי להעלות תכנים אשר אינם עומדים בדרישות הדין ו/או התכנים הבאים:

4.1.1.                     כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.

4.1.2.                     כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כמו כן מתחייב המשתתף שלא להעלות תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו מראש.

4.1.3.                     כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.

4.1.4.                     כל תוכן בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.

4.1.5.                     כל תוכן המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.

4.1.6.                     כל תוכן החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.

4.1.7.                     נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.

4.1.8.                     כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין ,מאיים, גס, גזעני או העלול לפגוע ברגשות הציבור.

4.1.9.                     כל תוכן ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים.

4.1.10.                  כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי אתר הפעילות בפרט.

4.1.11.                  כל תוכן אשר עלול להפר כל דין לרבות תוכן שעלול להפר זכויות ו/או לפגוע בזכויות של כל אדם ו/או גוף אחר (לרבות זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות).

4.2.             עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לתוכן ו/או לצורה ו/או לדיוק ו/או לאמינות התכנים המוצגים בפייסבוק ו/או אינסטגרם, והיא אינה אחראית לכל פגיעה ו/או הפרה של זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני כלשהן, סימני מסחר או סודות מסחריים, בקשר עם התכנים המוצגים בפייסבוק ו/או אינסטגרם ו/או בקשר עם כל שימוש אחר שיעשו גולשים באתר כאמור. במקרה שיתברר כי התוכן ו/או המידע מפר חיובים המוטלים על המשתתף כאמור בכללים אלה ו/או על פי כל דין, תחול האחריות המלאה והבלעדית על המשתתף, ויהיה עליו לשפות ולפצות את עורכת הפעילות בגין כל נזק שיגרם עקב כך.

5.                 תנאי הזכייה

5.1.             בחירת הזוכה תיעשה על-פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות ("הזוכה" או "הזוכים"), בהתאם לניקוד הכולל של סך הלייקים והשיתופים שקיבל פוסט ה-Unboxing וככל שעמד הפוסט בדרישות ההשתתפות בתקנון.

5.2.             עד ליום 3.12.20  תודיע עורכת הפעילות על הזוכים.

5.3.             קבלת הפרס מותנית בעמידה בתנאי תקנון זה לרבות בהצגת תעודה מזהה לאימות פרופיל האינסטגרם ו/או הפייסבוק של כל זוכה. ההודעה לכל זוכה בפרס תהיה באמצעות הודעה אישית שתישלח בהודעה פרטית באינסטגרם או בפייסבוק ביום 3.12.20 ("הודעת הזכייה"). לא יאוחר מ-72 שעות לאחר קבלת הודעת הזכייה וכתנאי לקבלת הפרס ומימושו, ישלח הזוכה לעורכת הפעילות הודעת מייל לכתובת  israel@cosentino.comהמאשרת את קבלת הודעת הזכייה על ידו ובצירוף פרטי התקשרות עימו (לכל הפחות: מספר טלפון סלולרי, כתובת אימייל וכתובת מגורים).

5.4.             לאחר קבלת הודעת המייל מהזוכה ייצרו נציגי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמם קשר עם הזוכה לצורך תיאום קבלת ומימוש הפרס.

5.5.             קביעת עורכת הפעילות בדבר זהות המשתתף הזוכה תהיה סופית ואינה ניתנת לערעור.

5.6.             כל משתתף יכול לזכות בפרס פעם אחת בלבד.

5.7.             המשתתף מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת

הפעילות ו/או מי מטעמה בנוגע להחלטתה בדבר זהות הזוכה.

5.8.             לא עמד זוכה באחד או יותר מהתנאים הקבועים בתקנון זה ו/או לא שלח הודעת מייל כאמור לעיל לעורכת הפעילות בתוך 72 שעות ממועד שליחת הודעת הזכייה, מכל סיבה שהיא, זכאותו של הזוכה לפרס תהא בטלה. הוראה זו תחול בהתאמה גם אם ייפסל המשתתף השני, וכך הלאה עד לקבלת זוכה בפרס. עורכת הפעילות תהא רשאית להאריך את מועד איתור המועמד לזכיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

5.9.             למען הסר ספק, במקרה שבו הזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון ו/או ויתר על הפרס מטעמים השמורים עמו, תהיה עורכת הפעילות רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר. הזוכה בפרס שויתר על הפרס, או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי קוסנטינו ו/או מי מטעמה בגין אי חלוקת הפרס.

5.10.          עורכת הפעילות תהא רשאית לפסול, עפ"י שיקול דעתה, מועמד לזכייה אשר לא אותר והמועמד לזכייה לא יהיה זכאי לקבל פיצוי כלשהו.

5.11.          עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את זמן מימושו הסופי של הפרס וללא אפשרות ערעור על כך.

5.12.          עורכת הפעילות תהיה זכאית לפרסם, על פי שיקול דעתה הבלעדי את שמם, תמונתם, וצילום קבלת הפרס של כל זוכה בפעילות באתר הפעילות ו/או באמצעי תקשורת שונים כפי שתמצא עורכת הפעילות לנכון, ועצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמתם של המשתתפים ו/או הזוכים לפרסום כאמור. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות להתנות את קבלת הפרס בהסכמה של הזוכה לפרסום פרטיו כזוכה כאמור. מובהר, כי עורכת הפעילות תהא רשאית שלא לפרסם כלל את שמות הזוכים.

5.13.          הזכייה בפרס במסגרת הפעילות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. הפרס לא ניתן לשינוי, החלפה או המרה אלא בהסכמת עורכת הפעילות מראש ובכתב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

5.14.          עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרסים בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.

6.                 כללי

6.1.             בהשתתפותו בפעילות, מאשר ומצהיר המשתתף כי הוא קרא את תקנון זה והוא מקבל עליו את הוראותיו במלואן ("התקנון").

6.2.             התקנון ו/או הפעילות מתייחסים ומנוסחים לזכר ולנקבה כאחד.

6.3.             עורכת הפעילות ו/או כל מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למי מהמשתתפים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין בפעילות, ניהולה, תוצאותיה ובכל פרס שיוענק במסגרתה.

6.4.             עורכת הפעילות שומרת על זכותה לפסול משתתפים אשר על פי שיקול דעתה של עורכת הפעילות פעלו באופן שאינו עולה בקנה אחד עם מטרת הפעילות ו/או תקנון זה ו/או הפרו את הוראות תקנון זה בכל מקרה של חשש למעשה רמייה ו/או השפעה בלתי הוגנת. המעוניינים להשתתף בפעילות ו/או המשתתפים בפעילות מוותרים על העלאת כל טענה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין פסילה. משתתף בפעילות מוותר מראש על כל דרישה, טענה או תביעה כנגד עורכת הפעילות.

6.5.             עורכת הפעילות תהיה רשאית לעשות בתוכן ו/או במידע אשר הועלה לעמוד האינסטגרם ו/או פייסבוק כל שימוש לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות שימוש מסחרי, העתקה, שכפול, שידור, הצגה בציבור, אחסון וכל פעולה שבעל זכות יוצרים רשאי ויכול לעשות בתוכן ו/או במידע על פי כל דין, הכל ללא תשלום תמלוגים למשתתף, בכל העולם, וללא הגבלת זמן, וכי עצם העלאת התוכן ו/או המידע לעמוד הפייסבוק, מהווה ויתור באופן בלתי חוזר על זכות העשויה להיות למשתתף בקשר עם התוכן ו/או המידע ועל כל טענה בעניין.

6.6.             ההשתתפות בפעילות אסורה על עורכת הפעילות, עוזריה, עובדיה, מנהליה, שותפיה ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה.


Previous article
לוחות השראה- העיניים רואות, הלב מרגיש והדמיון עף.