Select your location
Internacional - Inglés

Grupa Cosentino przedstawia najbardziej przejrzysty i zaangażowany Raport CSR

Nowości, Środowisko

Cosentino publikuje Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 2018, spełniając tym samym swoje zobowiązanie do przejrzystości w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego, środowiskowego i etycznego.

Image of CSR 2018 Cosentino Cover 3 in Grupa Cosentino przedstawia najbardziej przejrzysty i zaangażowany Raport CSR - Cosentino

Pobierz Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 2018 Cosentino

W odróżnieniu od poprzednich lat dokument ten, oprócz ilustracji osiągnięć i zobowiązań Cosentino, zawiera Oświadczenie o informacjach pozafinansowych (NFIS), które znacznie poprawiło poziom przejrzystości w raportach publikowanych przez Cosentino od 2015 r.

Ponadto w tym wydaniu zgłoszono większą liczbę wskaźników GRI (Global Reporting Initiative), co poprawiło Raport w zakresie standaryzacji kryteriów zrównoważonego rozwoju wspomnianej instytucji, podmiotu współpracującego z OECD.

Kolejnym ważnym aspektem w odniesieniu do metodologii pracy jest badanie istotności, dla którego po raz pierwszy przeprowadzono liczne grupy fokusowe.

SDG (Sustainable Development Goals)

Raport zawiera dokładne przedstawienie tego, w jaki sposób Cosentino kontynuowało prace w 2018 r., aby osiągnąć zobowiązania podjęte w związku z celami zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (SDG).

Firma z siedzibą w Almerii publicznie zobowiązała się do wypełnienia 5 z 17 celów zrównoważonego rozwoju, które są najbardziej związane z jej działalnością.

Jakość zatrudnienia, bezpieczeństwo i innowacje, czynniki wzrostu

Cosentino utrzymuje rosnące zaangażowanie w kapitał ludzki i talent, ciągłe innowacje oraz inwestycje w zdrowie i bezpieczeństwo. Po raz kolejny w tym roku międzynarodowa firma zainwestowała we wzrost zatrudnienia, osiągając w 2018 r. liczbę 4 314 pracowników, O 10,15% więcej niż przed rokiem.

Ponadto osiągnięto dalszy postęp w dziedzinie równości i różnorodności – pracownicy firmy reprezentują aż 75 różnych narodowości, a liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych wzrosła w 2018 r. do 18,07%, zwiększając ty samym zaangażowanie firmy na rzecz równości płci. Ponadto, 91,16% pracowników było zatrudnionych na umowę o pracę w roku budżetowym 2018.

Image of CosPeople slide2 in Grupa Cosentino przedstawia najbardziej przejrzysty i zaangażowany Raport CSR - Cosentino

Cosentino dba o zdrowie i dobre samopoczucie swoich pracowników i wszystkich pracowników, szczególny nacisk kładąc na tworzenie bezpiecznego środowiska pracy.

W 2018 r. firmie po raz kolejny udało się zmniejszyć wskaźnik wypadków we wszystkich miejscach pracy, co stanowi spadek o 12% w porównaniu z 2017 r. 

Image of Dia Mundial Salud y Seguridad Laboral 2 in Grupa Cosentino przedstawia najbardziej przejrzysty i zaangażowany Raport CSR - Cosentino

Spółka z Almerii po raz kolejny stała się punktem odniesienia i liderem w swojej branży w zakresie innowacji i badań i rozwoju. W ubiegłym roku firma kontynuowała sprzedaż nowych produktów i przełomowych rozwiązań, takich jak Dekton® Slim, czyli rewolucyjna powierzchnia o grubości 4 mm.

Łączne inwestycje Cosentino w dziedzinę innowacji i rozwoju wyniosły w 2018 r. 25,3 mln EUR – o 11% więcej niż w 2017 r.

Zrównoważony rozwój i gospodarka o obiegu zamkniętym

W ramach zaangażowania w ochronę środowiska Cosentino stara się podążać drogą doskonałości i gwarantować najwyższe standardy jakości. Mając na uwadze ten cel, dokonuje znacznych inwestycji w aktywa związane ze środowiskiem oraz projekty mające na celu wdrożenie najlepszej dostępnej technologii.

Jedną z ważnych momentów roku 2018 było wdrożenie w Hiszpanii inwestycji w aktywa środowiskowe o wartości 5 mln EUR, oprócz wydatków na kontrole środowiskowe i ulepszenia do wartości 8,1 mln EUR.

Image of Panoramica Planta Gestion Residuos COMA 2 in Grupa Cosentino przedstawia najbardziej przejrzysty i zaangażowany Raport CSR - Cosentino

Jednym z obszarów, w które firma chce mocno zainwestować, jest gospodarka odpadami i ponowne wykorzystanie. W 2018 r. Cosentino zwiększyło ilość surowców wtórnych / odzyskanych o 68% w porównaniu z rokiem poprzednim. Kolejnym ważnym etapem było uruchomienie własnego zakładu przetwarzania i odzysku odpadów, który umożliwił nam zintegrowanie nowego, bardziej wydajnego systemu zarządzania ukierunkowanego na przyszły odzysk wszystkich odpadów innych niż niebezpieczne, wytwarzanych w procesie produkcyjnym.


Previous article
5 sposobów na biel w kuchni