Kľúčové cesty k inovácii

Výskum a vývoj

Projekty spolufinancované z EFRR v rámci Operačného programu pre Inteligentný rast 2014 – 2020:

logos-oficiales-desktop

Celkovým cieľom projektu „Výskum a vývoj nových technológií na vytvorenie kremenných aglomerátov“ je vyvinúť inovatívne kremenné aglomeráty s viacerými možnosťami dizajnu, univerzálnosťou pri získavaní nových vlastností, lepšou produktivitou a kvalitou konečného výrobku, ako aj vyššou udržateľnosťou materiálov, a to aj v extrémnych podmienkach, s cieľom dosiahnuť jasnú diferenciáciu a zlepšenie schopnosti konkurencie spoločnosti. Na tento účel sa riešia tri hlavné línie činnosti: výskum povrchových technológií, vývoj nových receptúr a vývoj technologických postupov na výrobu kremenných aglomerátov.

Celkovým cieľom projektu „Nová technológia Dekton® a receptúry na vývoj nových účinkov, vlastností a pokročilých produktov“ je preskúmať a dozvedieť sa o tomto novom materiáli; vyvinúť technológiu na získanie nových estetických efektov a cenných vlastností v oblasti povrchu aj objemu vrátane vývoja produktov s lešteným dizajnom a povrchovou úpravou; vyvinúť nové receptúry na zlepšenie jeho vlastností a optimalizáciu procesu; vyvinúť nové charakterizačné a kontrolné systémy a vytvoriť produkty v 3D aj v extra veľkých hrúbkach s cieľom ponúknuť nové špeciálne aplikácie.

Projekt „Miešanie a tvarovanie Silestone®“ sa zameriava na výskum a vývoj nových formulácií Silestone®, ktoré prinášajú prelomové vlastnosti a aspekty na trh s kremeňovými aglomerátmi, a to začlenením vysoko modifikovaných priemyselných operácií miešania a tvarovania tak, aby sa nové vlastnosti a účinky mohli aplikovať na celý objem materiálu.

Projekt „Pokročilé dekoračné systémy Dekton®“ sa usiluje o výskum a vývoj novej procesnej technológie pre Dekton® s cieľom dosiahnuť dekoráciu s vysokým rozlíšením a synchronizovanou objemovou dekoráciou, ako aj nové povrchové textúry, ktoré v kombinácii umožnia získať produkt, ktorý je bližšie k prírodnému kameňu.

Celkovým cieľom projektu „Nové vlastnosti materiálov využívajúcich technológiu na vytváranie, aplikáciu a integráciu funkcionalizovaných povrchových vrstiev“ sa zameriava na výskum a vývoj nových vysoko trvanlivých vlastností materiálov používaných vo vysoko náročných aplikáciách prostredníctvom novej technológie na formuláciu, aplikáciu a vytváranie funkcionalizovaných vrstiev rôzneho fyzikálno-chemického charakteru a ich integráciou rôznymi cestami v rámci najpovrchovejšej štruktúry materiálu.

Hlavným účelom projektu EOCENE je formulovať, vyvíjať a overovať nové kompozitné materiály, ak sú všetky ich zložky z obnoviteľných zdrojov: termosetické živice na biologickej báze (epoxid, polyester a vinylester) a plnivá (minerály a uhlíkové alebo sklenené vlákna). Okrem toho sa z obnoviteľných prírodných zdrojov vytvoria reaktívne produkty (napr. rozpúšťadlá a riedidlá). V rámci projektu sa vyvinú a implementujú pokročilé stratégie využitia a recyklácie odpadu (prevratné inovácie) pre kompozitné materiály pochádzajúce z leteckého, stavebného a povrchového (architektonického) priemyslu, ako sú: živice, kamenivo a vlákna, sklenené aj uhlíkové.

Projekty spolufinancované EFRR v rámci Operačného programu VaV pre podniky a v prospech podnikov – Technologický fond 2007 – 2013.

logos-oficiales-desktop

Hlavným cieľom projektu „Výskum a vývoj nových technológií pre digitálnu transformáciu inovatívnych povrchov“ je vývoj nových technológií a informačných systémov aplikovaných na výrobky, procesy a služby spoločnosti. Definuje sa nový priemyselný model, v ktorom sú prepojené výrobné, dodávateľské a distribučné systémy a zákaznícky servis je digitálny.

Celkovým cieľom projektu „Simulačný systém Silestone®“ spočíva vo vývoji simulačného nástroja alebo prediktívneho modelu na formuláciu nových vzorov Silestone®, ktorý umožňuje poznať správanie materiálu počas celého výrobného procesu a jeho životnosť po opustení závodu, a jeho zavedení na základe série definovaných kľúčových technických vlastností.

Celkovým cieľom projektu „Vývoj pokročilého technického výkonu a špeciálnych aplikácií Dekton®“ je preskúmať technické obmedzenia materiálu Dekton® s cieľom vytvoriť produkt so zlepšenými vlastnosťami a efektívnejším výrobným procesom. Na tento účel sa uskutoční skúmanie z dvoch hľadísk: formulácia materiálu a parametrov procesu, čím sa pochopí vplyv oboch na konečné vlastnosti materiálu.

Projekt „Nové investície do rozvoja a transformácie kremenných aglomerátov“ sa zameriava na zásadnú transformáciu výrobného procesu kremenných aglomerátov prostredníctvom začlenenia inovatívnej technológie, ktorá je výsledkom výrobných skúseností spoločnosti, spolupráce s poprednými dodávateľmi technológií, ako aj výskumnej práce vykonávanej špecializovaným tímom pre VaV, ktoré sú dokonalým doplnkom pri navrhovaní potrebnej technológie na zlepšenie schopnosti konkurencie spoločnosti na medzinárodnej úrovni.

Energetická účinnosť

Projekty spolufinancované z EFRR v rámci Operačného programu pre Inteligentný rast 2014 – 2020:

logos-oficiales

Projekt „Zlepšenie energetickej účinnosti v procese kalibrácie a leštenia na linke 1 závodu Silestone I“ pozostáva z výmeny dvoch kalibračných a leštiacich strojov na linke 1 závodu SILESTONE I, ktorý sa nachádza v závode Cantoria (Almería), s cieľom zabezpečiť lepšiu kvalitu konečného výrobku a znížiť súčasné prepracovanie v dôsledku chýb v doskách v porovnaní s konvenčnou technológiou a s príslušným znížením spotreby energie.

Projekt „Zlepšenie energetickej účinnosti v procese kalibrácie a leštenia na linke 2 závodu Sileston“ spočíva v nahradení dvoch kalibrátorov a dvoch leštičiek v druhej linke závodu na výrobu SILESTONE, ktorý sa nachádza v Cantorii v Almérii, s cieľom dosiahnuť vyššiu kvalitu konečného výrobku a znížiť súčasné opätovné spracovanie, čo je dôsledok chýb v doskách vzhľadom na konvenčnú technológiu s príslušným znížením spotreby energie.

Projekty spolufinancované z EFRR v rámci Operačného programu pre Inteligentný rast 2014 – 2020:

logos-oficiales

Projekt „Rekuperácia tepla v závode Cantoria spol. COSENTINO S.A.U.“ zahŕňa inštaláciu systému rekuperácie tepla pre pece výrobnej linky Dekton® v závode Cantoria (Almería) s cieľom zlepšiť energetickú účinnosť výrobného procesu.

Total investment: 2,582,826.97

Výška podpory: 774 848,09€

Úspory energie: 1 158,56 tony ropného ekvivalentu/rok

Projekt „Zlepšenie energetickej účinnosti pomocných zariadení a osvetlení“ spočíva v nahradení kompresorov Silestone 2 a zariadení na výrobu mozaiky v závode Cantoria (Almería) kompresormi s premenlivou rýchlosťou.

Okrem toho je zámerom nahradiť existujúce exteriérové a interiérové osvetlenie niekoľkých skladov v priemyselnom parku Cantoria Industrial Park (Almería) LED osvetlením.

Celková investícia: 252 654,84€

Výška podpory: 42 937,38€

Úspory energie: 24,03 tony ropného ekvivalentu/rok

Investície

logos-oficiales-desktop-3

Cieľom projektu je zásadná transformácia celkových výrobných procesov, ktorá je nevyhnutná pre udržanie schopnosti konkurencie a globálneho prvenstva vo výrobe inovatívnych povrchov pre architektúru a dizajn.

Politika spoločnosti zahŕňa aj hľadanie čoraz ambicióznejších riešení, ktoré jej umožňujú udržať si vedúce postavenie vo svojich produktoch, pričom svojim zákazníkom vždy ponúka inovatívne produkty s najvyšším výkonom a kvalitou.