Kľúčové cesty k inovácii

Výskum a vývoj

Projekty spolufinancované z EFRR v rámci Operačného programu pre Inteligentný rast 2014 – 2020:

logos-oficiales-desktop-136x99

Celkovým cieľom projektu „Výskum a vývoj nových technológií na vytvorenie kremenných aglomerátov“ je vyvinúť inovatívne kremenné aglomeráty s viacerými možnosťami dizajnu, univerzálnosťou pri získavaní nových vlastností, lepšou produktivitou a kvalitou konečného výrobku, ako aj vyššou udržateľnosťou materiálov, a to aj v extrémnych podmienkach, s cieľom dosiahnuť jasnú diferenciáciu a zlepšenie schopnosti konkurencie spoločnosti. Na tento účel sa riešia tri hlavné línie činnosti: výskum povrchových technológií, vývoj nových receptúr a vývoj technologických postupov na výrobu kremenných aglomerátov.

Celkovým cieľom projektu „Nová technológia Dekton® a receptúry na vývoj nových účinkov, vlastností a pokročilých produktov“ je preskúmať a dozvedieť sa o tomto novom materiáli; vyvinúť technológiu na získanie nových estetických efektov a cenných vlastností v oblasti povrchu aj objemu vrátane vývoja produktov s lešteným dizajnom a povrchovou úpravou; vyvinúť nové receptúry na zlepšenie jeho vlastností a optimalizáciu procesu; vyvinúť nové charakterizačné a kontrolné systémy a vytvoriť produkty v 3D aj v extra veľkých hrúbkach s cieľom ponúknuť nové špeciálne aplikácie.

Projekt „Miešanie a tvarovanie Silestone®“ sa zameriava na výskum a vývoj nových formulácií Silestone®, ktoré prinášajú prelomové vlastnosti a aspekty na trh s kremeňovými aglomerátmi, a to začlenením vysoko modifikovaných priemyselných operácií miešania a tvarovania tak, aby sa nové vlastnosti a účinky mohli aplikovať na celý objem materiálu.

Projekt „Pokročilé dekoračné systémy Dekton®“ sa usiluje o výskum a vývoj novej procesnej technológie pre Dekton® s cieľom dosiahnuť dekoráciu s vysokým rozlíšením a synchronizovanou objemovou dekoráciou, ako aj nové povrchové textúry, ktoré v kombinácii umožnia získať produkt, ktorý je bližšie k prírodnému kameňu.

Celkovým cieľom projektu „Nové vlastnosti materiálov využívajúcich technológiu na vytváranie, aplikáciu a integráciu funkcionalizovaných povrchových vrstiev“ sa zameriava na výskum a vývoj nových vysoko trvanlivých vlastností materiálov používaných vo vysoko náročných aplikáciách prostredníctvom novej technológie na formuláciu, aplikáciu a vytváranie funkcionalizovaných vrstiev rôzneho fyzikálno-chemického charakteru a ich integráciou rôznymi cestami v rámci najpovrchovejšej štruktúry materiálu.

Hlavným účelom projektu EOCENE je formulovať, vyvíjať a overovať nové kompozitné materiály, ak sú všetky ich zložky z obnoviteľných zdrojov: termosetické živice na biologickej báze (epoxid, polyester a vinylester) a plnivá (minerály a uhlíkové alebo sklenené vlákna). Okrem toho sa z obnoviteľných prírodných zdrojov vytvoria reaktívne produkty (napr. rozpúšťadlá a riedidlá). V rámci projektu sa vyvinú a implementujú pokročilé stratégie využitia a recyklácie odpadu (prevratné inovácie) pre kompozitné materiály pochádzajúce z leteckého, stavebného a povrchového (architektonického) priemyslu, ako sú: živice, kamenivo a vlákna, sklenené aj uhlíkové.

Projekty spolufinancované EFRR v rámci Operačného programu VaV pre podniky a v prospech podnikov – Technologický fond 2007 – 2013.

logos-oficiales-desktop-136x99

Hlavným cieľom projektu „Výskum a vývoj nových technológií pre digitálnu transformáciu inovatívnych povrchov“ je vývoj nových technológií a informačných systémov aplikovaných na výrobky, procesy a služby spoločnosti. Definuje sa nový priemyselný model, v ktorom sú prepojené výrobné, dodávateľské a distribučné systémy a zákaznícky servis je digitálny.

Celkovým cieľom projektu „Simulačný systém Silestone®“ spočíva vo vývoji simulačného nástroja alebo prediktívneho modelu na formuláciu nových vzorov Silestone®, ktorý umožňuje poznať správanie materiálu počas celého výrobného procesu a jeho životnosť po opustení závodu, a jeho zavedení na základe série definovaných kľúčových technických vlastností.

Celkovým cieľom projektu „Vývoj pokročilého technického výkonu a špeciálnych aplikácií Dekton®“ je preskúmať technické obmedzenia materiálu Dekton® s cieľom vytvoriť produkt so zlepšenými vlastnosťami a efektívnejším výrobným procesom. Na tento účel sa uskutoční skúmanie z dvoch hľadísk: formulácia materiálu a parametrov procesu, čím sa pochopí vplyv oboch na konečné vlastnosti materiálu.

Projekt „Nové investície do rozvoja a transformácie kremenných aglomerátov“ sa zameriava na zásadnú transformáciu výrobného procesu kremenných aglomerátov prostredníctvom začlenenia inovatívnej technológie, ktorá je výsledkom výrobných skúseností spoločnosti, spolupráce s poprednými dodávateľmi technológií, ako aj výskumnej práce vykonávanej špecializovaným tímom pre VaV, ktoré sú dokonalým doplnkom pri navrhovaní potrebnej technológie na zlepšenie schopnosti konkurencie spoločnosti na medzinárodnej úrovni.

Proyecto de investigación y desarrollo

CDTI-237x99

El objeto principal del proyecto “DEKTON ® FULL HD” es el desarrollo de tecnología avanzada que permita la obtención de nuevos modelos de DEKTON ® estéticamente imposibles con la tecnología actual, conservando prestaciones técnicas y caracterizados por una o la combinación de varias de las siguientes características: - Posibilidad de definir de forma rápida e inteligente modelos estéticamente complejos en el gran formato propio de DEKTON® a través de técnicas punteras, como puede ser la Inteligencia Artificial, contribuyendo también de esta forma a la digitalización del proceso de desarrollo de DEKTON®. - Decoración en todo el volumen, con posibilidad de introducir vetas y venas pasantes en todo el material, así como detalles tridimensionales con alto nivel de resolución. - Decoración superficial híper realista, introduciendo colores muy vivos y efectos imposibles hasta la fecha en DEKTON® como metalizados o relieves superficiales, que permitirán reproducir materiales naturales con un muy alto nivel de verosimilitud.

El objeto principal del proyecto “TECHMASS” radica en la investigación y desarrollo de nuevas formulaciones y operaciones de procesado de Silestone® que doten al material de efectos innovadores y complejos, nunca vistos hasta ahora en el sector, manteniendo las excelentes propiedades conseguidas hasta ahora en el material: - Efecto líquido abstracto - Efecto partículas gruesas discretas - Efecto de composición de múltiples masas con elevada transparencia y traslucidez - Efecto metálico en detalle y en toda la superficie. Para conseguir estos efectos, o combinaciones, es necesario investigar nuevas materias primas, tratamientos de éstas y desarrollar nuevas operaciones de fabricación que superen los límites de la tecnología actual de fabricación de aglomerados de cuarzo: operaciones de mezclado, transporte y procesado de masas fluidas en lugar de las texturas semisecas actuales, adición de partículas gruesas de forma repetitiva y automática sin que éstas resulten alteradas tras el proceso de fabricación o la aplicación de pigmentos metálicos en detalle o en toda la superficie.

Energetická účinnosť

Projekty spolufinancované z EFRR v rámci Operačného programu pre Inteligentný rast 2014 – 2020:

logos-oficiales-172x99

Projekt „Zlepšenie energetickej účinnosti v procese kalibrácie a leštenia na linke 1 závodu Silestone I“ pozostáva z výmeny dvoch kalibračných a leštiacich strojov na linke 1 závodu SILESTONE I, ktorý sa nachádza v závode Cantoria (Almería), s cieľom zabezpečiť lepšiu kvalitu konečného výrobku a znížiť súčasné prepracovanie v dôsledku chýb v doskách v porovnaní s konvenčnou technológiou a s príslušným znížením spotreby energie.

Projekt „Zlepšenie energetickej účinnosti v procese kalibrácie a leštenia na linke 2 závodu Sileston“ spočíva v nahradení dvoch kalibrátorov a dvoch leštičiek v druhej linke závodu na výrobu SILESTONE, ktorý sa nachádza v Cantorii v Almérii, s cieľom dosiahnuť vyššiu kvalitu konečného výrobku a znížiť súčasné opätovné spracovanie, čo je dôsledok chýb v doskách vzhľadom na konvenčnú technológiu s príslušným znížením spotreby energie.

Projekty spolufinancované z EFRR v rámci Operačného programu pre Inteligentný rast 2014 – 2020:

logos-oficiales-172x99

Projekt „Rekuperácia tepla v závode Cantoria spol. COSENTINO S.A.U.“ zahŕňa inštaláciu systému rekuperácie tepla pre pece výrobnej linky Dekton® v závode Cantoria (Almería) s cieľom zlepšiť energetickú účinnosť výrobného procesu.

Celková investícia: 2 582 826,97

Výška podpory: 774 848,09€

Úspory energie: 1 158,56 tony ropného ekvivalentu/rok

Projekt „Zlepšenie energetickej účinnosti pomocných zariadení a osvetlení“ spočíva v nahradení kompresorov Silestone 2 a zariadení na výrobu mozaiky v závode Cantoria (Almería) kompresormi s premenlivou rýchlosťou.

Okrem toho je zámerom nahradiť existujúce exteriérové a interiérové osvetlenie niekoľkých skladov v priemyselnom parku Cantoria Industrial Park (Almería) LED osvetlením.

Celková investícia: 252 654,84€

Výška podpory: 42 937,38€

Úspory energie: 24,03 tony ropného ekvivalentu/rok

El proyecto “Sistema de control de atmósfera de combustión para hornos de la planta de DEKTON de COSENTINO, S.A.U.” consiste en mejorar y optimizar el funcionamiento de los hornos de la planta DEKTON de Cosentino en Cantoria (Almería), mediante la implantación de un sistema de control de la atmósfera de combustión en continuo, concretamente el Sistema Óptima, diseñado y fabricado por OXYCOMB Sistemas S.L. para su aplicación en el sector cerámico, que utiliza una tecnología “no extractiva” innovadora, basada en el principio de funcionamiento de la célula de óxido de circonio para el control y análisis de los gases de combustión a elevadas temperaturas (1.220ºC), con medición insitu y en continuo del %O2, temperatura, presión estática y %CO2, además del rendimiento energético y el factor lambda. Esto permitirá encontrar las consignas de %O2 más apropiadas para cada producto, realizando las actuaciones pertinentes en el horno de cara a optimizar la combustión, tanto desde el punto de vista del rendimiento energético como de la reducción de emisiones y la mejora de calidad del producto final (evitar la aparición de corazón negro y variaciones de tono). De esta forma se conseguirá una importante reducción del consumo de energía térmica en la planta DEKTON.

Beneficiario: COSENTINO, S.A.U.

Inversión total: 172.892,74 €

Importe de la ayuda: 51.867,82 €

Ahorro Energético: 264,62 tep/año

Investície

logos-oficiales-desktop-3-400x70

Cieľom projektu je zásadná transformácia celkových výrobných procesov, ktorá je nevyhnutná pre udržanie schopnosti konkurencie a globálneho prvenstva vo výrobe inovatívnych povrchov pre architektúru a dizajn.

Politika spoločnosti zahŕňa aj hľadanie čoraz ambicióznejších riešení, ktoré jej umožňujú udržať si vedúce postavenie vo svojich produktoch, pričom svojim zákazníkom vždy ponúka inovatívne produkty s najvyšším výkonom a kvalitou.

Program „MOVES“

MOVES II

logos oficiales

Spoločnosť Cosentino Industrial získala grant z Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na realizáciu opatrení udržateľnej mobility do práce v rámci systému stimulov pre efektívnu a udržateľnú mobilitu (program „MOVES II ANDALUCÍA“) španielskeho ministerstva pre ekologickú transformáciu a demografické výzvy, ktorý riadi regionálna vláda Andalúzie prostredníctvom Andalúzskej energetickej agentúry.

MOVES III

logos oficiales2

Spoločnosť Cosentino Industrial získala grant z Európskej únie z Fondu EÚ novej generácie, v rámci „Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia“ (Plán obnovy, transformácie a odolnosti), na realizáciu infraštruktúry na nabíjanie elektrických vozidiel v rámci systému stimulov pre efektívnu a udržateľnú mobilitu (program „MOVES III ANDALUCÍA“) španielskeho ministerstva pre ekologickú transformáciu a demografické výzvy, ktorý riadi regionálna vláda Andalúzie prostredníctvom Andalúzskej energetickej agentúry.